OBWIESZCZENIE Starosty Świeckiego

6109

WGK.III.683.2.12.2021

Świecie dn. 04.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Świeckiego

        Na podstawie art. 49  i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 j.t. ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr 265/8 o pow. 0.0016 ha obręb Przechowo, gm. Świecie, zapisana w KW BY1S/00000232/8  – dotychczasowy  właściciel: Artur i Minna Bukofzer, wspólność ustawowa, która zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego znak: BOŚ.6740.2.Św.509.2021 z dnia 05.07.2021r. , Nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. „ rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”, gm. Świecie , powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie; stała się własnością Powiatu Świeckiego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Świeckiego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny w/w nieruchomości przedmiotowe zawiadomienie stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w  Świeciu, stronie Powiatu Świeckiego –  www.csw.pl , oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

(Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie, zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez Zarząd Powiatu Świeckiego  w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.

Załączniki