Strona główna Dla mieszkańca Nagrody i patronat Starosty

Nagrody i patronat Starosty

Patronat Starosty

Patronat Starosty Świeckiego może zostać udzielony w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń i inicjatyw odbywającym się w Powiecie Świeckim, a w uzasadnionych sytuacjach poza  terenem powiatu.

Patronatem objęte mogą zostać najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu co najmniej powiatowym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Otrzymanie Patronatu Starosty Świeckiego nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego lub rzeczowego wydarzenia.

Wnioski o przyznanie Patronatu Starosty Świeckiego należy składać najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

W przypadku otrzymania Patronatu Starosty Świeckiego  organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Świeckiego w zakresie m.in. wykorzystania herbu/loga Powiatu Świeckiego na produktach służących promocji turystyki regionu, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety, ekspozycje targowe, itp. polach eksploatacji wskazanych we wniosku.

Po zakończeniu wydarzenia należy przedstawić dokumentacje fotograficzną prezentującą w jaki sposób herb/logo powiatu były promowane/wykorzystywane w trakcie trwania wydarzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 56 83 165.

Nagrody Starosty

Regulamin przyznawania nagród Starosty Świeckiego

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki i tryb przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.

§ 2

1. Nagrody przyznawane są w celu wyróżnienia autorów najbardziej wartościowych przedsięwzięć w różnorodnych obszarach aktywności powiatu, promowania postaw kreujących rozwój powiatu.
2. Osobom fizycznym, o których mowa w § 1 z budżetu Powiatu Świeckiego mogą być przyznane nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:
a. działalność społeczna, w szczególności:
 zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, w tym inicjowanie działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, wolontariat,
 działania związane z ochroną zwierząt i środowiska naturalnego;
b. ochrona zdrowia, w szczególności:
 realizacja programów i przedsięwzięć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,
 pomoc osobom dotkniętym chorobami bądź niepełnosprawnością;
c. sport, w szczególności:
 szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży,
 organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, przyczyniających się do promocji powiatu i popularyzacji sportu wśród jego mieszkańców;
d. promocja powiatu, w szczególności:
 działania przyczyniające się do budowania patriotyzmu lokalnego,
 realizacja autorskich projektów artystycznych,
 organizacja wydarzeń kulturalnych,
 przedsięwzięcia lub dokonania o zasięgu ogólnopolskim promujące powiat.
3. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności lub realizację określonego przedsięwzięcia.
4. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej, w kwocie: 1 000,00 zł netto.

§ 3

1. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje, instytucje, samorządy lokalne.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do nagrody, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do wniosku).

§ 4

1. Nagrody za szczególne osiągnięcia wręczane są raz w roku.
2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do końca roku poprzedniego.
3. Oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje zespół powołany do tego celu przez Starostę.

§ 5

1. Informację o laureatach nagrody wraz z uzasadnieniem ich przyznania podaje się do publicznej wiadomości.
2. Dokumentacja postępowania dotyczącego przyznawania nagród prowadzona jest przez Sekretarza Powiatu.

Załączniki