Strona główna Dla mieszkańca Nagrody i patronat Starosty

Nagrody i patronat Starosty

Patronat Starosty

Patronat Starosty Świeckiego może zostać udzielony w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń i inicjatyw odbywającym się w Powiecie Świeckim, a w uzasadnionych sytuacjach poza  terenem powiatu.

Patronatem objęte mogą zostać najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu co najmniej powiatowym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Otrzymanie Patronatu Starosty Świeckiego nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego lub rzeczowego wydarzenia.

Wnioski o przyznanie Patronatu Starosty Świeckiego należy składać najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

W przypadku otrzymania Patronatu Starosty Świeckiego  organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Świeckiego w zakresie m.in. wykorzystania herbu/loga Powiatu Świeckiego na produktach służących promocji turystyki regionu, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety, ekspozycje targowe, itp. polach eksploatacji wskazanych we wniosku.

Po zakończeniu wydarzenia należy przedstawić dokumentacje fotograficzną prezentującą w jaki sposób herb/logo powiatu były promowane/wykorzystywane w trakcie trwania wydarzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 56 83 165.

Wydarzenia objęte Patronatem Starosty Świeckiego w 2017 roku:

Nagrody Starosty

Regulamin przyznawania nagród Starosty Świeckiego

§1

Niniejszy regulamin określa warunki i tryb przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.

§2

 1. Osobom fizycznym, o których mowa w § 1 z budżetu Powiatu Świeckiego mogą być przyznane nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w na stępujących kategoriach:
  • ochrona zdrowia,
  • kultura i sztuka,
  • kultura fizyczna,
  • ofiarność i odwaga,
 2. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności lub realizację określonego przedsięwzięcia.

§3

 1. Nagroda może być przyznana z inicjatywy własnej Starosty lub na wniosek:
  1. przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego,
  2. członka Zarządu Powiatu Świeckiego,
  3. przewodniczącego komisji Rady Powiatu Świeckiego,
  4. wójta gminy lub burmistrza miasta z terenu Powiatu Świecki ego
  5. organizacji społecznej, związku lub stowarzyszenia działającego na ternie powiatu.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§4

 1. Nagrody wręczane są raz w roku – na pierwszej sesji Rady Powiatu za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w jednej z wyżej wymienionych kategorii.
 2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do końca listopada roku poprzedniego.
 3. Oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje zespół powołany do tego celu przez Starostę.
 4. Nagrody przyznawane są w formie pienię ż n ej, ich wysokość nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto.

§5

 1. Informację o laureatach nagrody wraz z uzasadnieniem ich przyznania podaje się publicznej wiadomości
 2. Dokumentacja po stępowania dotyczącego przyznawania nagród prowadzona jest przez Sekretarza Powiatu.

Niniejszy regulamin ustanowiony został Uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego nr 25/219/15 z dnia 9 września 2015 roku.

Załączniki