Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego). Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu Powiatu Świeckiego.

Fundacja Toskania Kociewska, Bochlin

Fundacja prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie  Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Oferuje organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkoleń, wizyt studyjnych. Świadczy usługi z zakresu promocji zdrowego stylu życia.

Branże:

 • edukacja i kultura
 • rekreacja, turystyka i zakwaterowanie

Główne cele fundacji:

 1. Integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone i defaworyzowane).
 2. Aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym
 3. Zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć.
 4.  Niesienie społecznie użytecznej pomocy humanitarnej, edukacyjnej, rozwojowej, oświatowej i charytatywnej na rzecz ubogich dzieci i młodzieży, a także wobec sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych.
 5. Działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć.
 6. Edukacja dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie zachowań etycznych wobec zwierząt.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji.
 9. Edukacja proekologiczna i promowanie stylu życia kompatybilnego.
 10. Ochrona krajobrazu wiejskiego (drzewostan i miedze śródpolne) i utrzymanie bioróżnorodności i ekosystemu ( ptaki, owady itd).
 11. Promowanie zdrowego odżywiania i umiejętności samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków.
 12. Rozpowszechnianie kuchni, języka i kultury włoskiej i lokalnej kociewskiej
 13. Działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu
 14. Działania na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów.
 15. Wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz podstaw prozdrowotnych.
 16. Działania na rzecz budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 17. Promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w szczególności współpracy miedzy nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem.
 18. Rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz pozostałe zawarte w par. 6 statutu.

Strona Fundacji

Fundacja „Makowo”, Świecie

Cele fundacji:

 1. niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, samotnym, w szczególności dzieciom oraz osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin ubogich oraz osobom starszym, w tym pozbawionych opieki;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 3. wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
 4. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 5. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 6. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w profilaktyce przeciw wykluczeniu społecznemu;
 7. poprawa warunków mieszkaniowych, bytowych oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci;
 8. działalność na rzecz organizacji, których celami jest: działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi internetowy sklep charytatywny.

Logo Fundacji Makowo

Fundacja Aktywizacji i Integracji, Nowe

Celem jej jest wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz edukacja zawodowa dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja prowadzi projekty:

 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Pracownia stolarska u „Gepetta”
 • Lektorat języka angielskiego
 • Pracownia rękodzieła
 • Aktywny senior
 • Inicjatywa pomocowa sklep społeczny
 • Masażysta z dostawą do domu
 • Clean Team

Więcej informacji o projektach i produktach na stronie internetowej fundacji.

Optimal Bud spółka z o.o.

Branża: budownictwo

Opis działalności:

 1. usługi o charakterze budowlanym w następującym zakresie:- kompleksowa adaptacji poddaszy na mieszkania
  – renowacje powierzchni użytkowych
  – przebudowa domu, mieszkania
  – ocieplenie domu, poddaszy,
  – montaż drzwi, okien,
  – układanie glazury,
  – malowanie zewnętrzne i wewnętrzne,
  – systemy regipsowe
  – wznoszenie ścian,
  – usługi wykończeniowe budynków i mieszkań,
  – roboty dekarskie, malarskie,
  – wylewanie posadzek,
  – kładzenie paneli ściennych i podłogowych,
  – inne prace wykończeniowe.Spółka wykonuje również prace w zakresie montażu instalacji elektrycznych (w oparciu o podwykonawstwo) – polegające na budowie, remoncie zespołów urządzeń elektroenergetycznych i okablowania, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej do budynków/pomieszczeń.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie OWES TŁOK
Logo Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem
Czy chcielibyście kupując np. prezenty gwiazdkowe, zlecając usługi lub wypoczywając  jednocześnie pomagać?
Zakładamy, że tak dlatego poniżej podajemy  link do  Bazy Przedsiębiorstw Społecznych.
Na terenie Powiatu Świeckiego są aż trzy – zachęcamy do skorzystania z ich oferty
 http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/powiat-20-432-swiecki.html gdzie możesz zrobić zakupy pro społeczne.