Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego). Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu Powiatu Świeckiego.

Fundacja LeFar, Dubielno

Główne cele fundacji:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz wykluczonych;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 5. działalność charytatywna;
 6. wspieranie, prowadzenie oraz działalność na rzecz przedsiębiorczości społecznej i podmiotów ekonomii społecznej;
 7. promocja i organizacja wolontariatu;
 8. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 12. prowadzenie i finansowanie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 13. podejmowanie wszechstronnych działań i ich prowadzenie oraz finansowanie zmierzające do pełnej integracji osób wykluczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych ze społeczeństwa

Strona z produktami przygotowanymi przez Fundację.

Fundacja „Makowo”, Świecie

Cele fundacji:

 1. niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, samotnym, w szczególności dzieciom oraz osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin ubogich oraz osobom starszym, w tym pozbawionych opieki;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 3. wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
 4. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 5. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 6. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w profilaktyce przeciw wykluczeniu społecznemu;
 7. poprawa warunków mieszkaniowych, bytowych oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci;
 8. działalność na rzecz organizacji, których celami jest: działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi internetowy sklep charytatywny.

Logo Fundacji Makowo

Fundacja Aktywizacji i Integracji, Nowe

Celem jej jest wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz edukacja zawodowa dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja prowadzi projekty:

 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Pracownia stolarska u „Gepetta”
 • Lektorat języka angielskiego
 • Pracownia rękodzieła
 • Aktywny senior
 • Inicjatywa pomocowa sklep społeczny
 • Masażysta z dostawą do domu
 • Clean Team

Więcej informacji o projektach i produktach na stronie internetowej fundacji.

Logo Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem

 

W dniach 14-15 sierpnia w Toruniu odbył się II Festiwal Wisły. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej – Fundacji Makowo ze Świecia i Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego promowali nasz region. Prezentowali i sprzedawali wyroby rękodzielnicze członków i podopiecznych obu fundacji.