Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego). Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Zapraszamy do skorzystania z oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu Powiatu Świeckiego.

Fundacja Toskania Kociewska, Bochlin

Fundacja prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie  Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Oferuje organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkoleń, wizyt studyjnych. Świadczy usługi z zakresu promocji zdrowego stylu życia.

Branże:

 • edukacja i kultura
 • rekreacja, turystyka i zakwaterowanie

Główne cele fundacji:

 1. Integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone i defaworyzowane).
 2. Aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym
 3. Zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć.
 4.  Niesienie społecznie użytecznej pomocy humanitarnej, edukacyjnej, rozwojowej, oświatowej i charytatywnej na rzecz ubogich dzieci i młodzieży, a także wobec sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych.
 5. Działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć.
 6. Edukacja dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie zachowań etycznych wobec zwierząt.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji.
 9. Edukacja proekologiczna i promowanie stylu życia kompatybilnego.
 10. Ochrona krajobrazu wiejskiego (drzewostan i miedze śródpolne) i utrzymanie bioróżnorodności i ekosystemu ( ptaki, owady itd).
 11. Promowanie zdrowego odżywiania i umiejętności samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków.
 12. Rozpowszechnianie kuchni, języka i kultury włoskiej i lokalnej kociewskiej
 13. Działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu
 14. Działania na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów.
 15. Wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz podstaw prozdrowotnych.
 16. Działania na rzecz budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 17. Promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w szczególności współpracy miedzy nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem.
 18. Rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz pozostałe zawarte w par. 6 statutu.

Strona Fundacji

Fundacja „Makowo”, Świecie

Cele fundacji:

 1. niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, samotnym, w szczególności dzieciom oraz osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin ubogich oraz osobom starszym, w tym pozbawionych opieki;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 3. wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
 4. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 5. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 6. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w profilaktyce przeciw wykluczeniu społecznemu;
 7. poprawa warunków mieszkaniowych, bytowych oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci;
 8. działalność na rzecz organizacji, których celami jest: działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi internetowy sklep charytatywny.

Logo Fundacji Makowo

Fundacja Aktywizacji i Integracji, Nowe

Celem jej jest wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz edukacja zawodowa dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja prowadzi projekty:

 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Pracownia stolarska u „Gepetta”
 • Lektorat języka angielskiego
 • Pracownia rękodzieła
 • Aktywny senior
 • Inicjatywa pomocowa sklep społeczny
 • Masażysta z dostawą do domu
 • Clean Team

Więcej informacji o projektach i produktach na stronie internetowej fundacji.

Logo Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem

 

W dniach 14-15 sierpnia w Toruniu odbył się II Festiwal Wisły. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej – Fundacji Makowo ze Świecia i Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego promowali nasz region. Prezentowali i sprzedawali wyroby rękodzielnicze członków i podopiecznych obu fundacji.