Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

370

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Starosta Świecki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.  Za udział w pracach komisji, jej członkowie, nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży. Komisja konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 7 maja 2024 roku do godz. 16:00, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub listownie na adres: Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub e-mail: magdalena.s@csw.pl. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową lub dostarczonych osobiście decyduje data wpływu.

Załączniki