Rodzina zastępcza szansą na moją przyszłość

4644

Powiat Świecki prowadzi kampanię mającą na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych.

W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu przedstawić cykl artykułów odnośnie pieczy zastępczej.

Dziś zapoznamy Państwa z warunkami jakie muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą.

W związku z tym, jeśli czytając ten artykuł uważasz, że masz lub znasz osoby które mają predyspozycje do opieki nad dziećmi, warunki mieszkaniowe oraz twój stan zdrowia pozwala ci na bycie rodzicem zastępczym skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A Tel. 52 56 83 200.

Co to jest piecza zastępcza?

Piecza zastępcza jest sprawowana wówczas gdy brak jest możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców naturalnych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu albo w przypadku doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną.

Kto może stworzyć Rodzinę Zastępczą?

Rodzinę zastępczą/ Rodzinny Dom Dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcje rodziny zastępczej powinna także spełnić szereg wymagań takich jak:

1) dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej, oraz nie być we władzy rodzicielskiej ograniczoną ani zawieszoną

3) wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

5) być zdolną do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  1. a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
  2. b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

6) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  1. a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świeckiego prowadzi na wniosek kandydatów na rodziców zastępczych proces kwalifikacyjny, który obejmuje ustalenie sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zdrowotnej oraz na który składają się badania psychologiczne i pedagogiczne.

Procedurę kwalifikacyjną i szkoleniową oraz wsparcie na jakie mogą liczyć ustanowione rodziny zastępcze opiszemy w następnych  artykułach.

Osoby zainteresowane zapraszamy z pytaniami do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

RODZIC NA ZASTĘPSTWO – MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Dział Pieczy Zastępczej