Nagrody Starosty Świeckiego

2639

Do 31 grudnia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie Nagród Starosty Świeckiego dla osób, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje, instytucje oraz samorządy lokalne.

Nagrody przyznawane są w celu wyróżnienia autorów najbardziej wartościowych przedsięwzięć w różnorodnych obszarach aktywności powiatu, promowania postaw kreujących rozwój powiatu. Starosta Świecki może nagrodzić 4 osoby w następujących kategoriach:

  • działalność społeczna, w szczególności:

– zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, w tym inicjowanie działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, wolontariat,

– działania związane z ochroną zwierząt i środowiska naturalnego;

  • ochrona zdrowia, w szczególności:

– realizacja programów i przedsięwzięć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,

– pomoc osobom dotkniętym chorobami bądź niepełnosprawnością;

  • sport, w szczególności:

– szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,

– zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży,

– organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, przyczyniających się do promocji powiatu i popularyzacji sportu wśród jego mieszkańców;

  • promocja powiatu, w szczególności:

– działania przyczyniające się do budowania patriotyzmu lokalnego,

– realizacja autorskich projektów artystycznych,

– organizacja wydarzeń kulturalnych,

– przedsięwzięcia lub dokonania o zasięgu ogólnopolskim promujące powiat.

Oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje zespół powołany do tego celu przez Starostę Świeckiego. Informację o laureatach nagrody wraz z uzasadnieniem ich przyznania podaje się do publicznej wiadomości.

Zachęcamy do składania wniosków!

Załączniki