Konsultacje programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

2226

Zgodnie § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt uchwały dotyczący: „Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

KONSULTACJE
będą trwały od 22 września do 6 października 2023 roku.

Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej magdalena.s@csw.pl

Załączniki