Informacja

2205

Zgodnie z §1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Świecki informuje, że w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej informacji rozpoczną się konsultacje „Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2024”