Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

3221

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Konkurs ofert nr 1.
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu
Tytuł zadania publicznego: „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”
Wysokość przyznanych środków publicznych: 50 000,00 zł

2. Konkurs ofert nr 2.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie został rozstrzygnięty, ponieważ w określonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

3. Konkurs ofert nr 3.
Nazwa podmiotu: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu
Tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł

4. Konkurs ofert nr 4.
Nazwa podmiotu: Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu
Tytuł zadania: „Kultura fizyczna i sport dla każdego”
Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł