Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r

8208

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie na 2022 r. Komisję konkursową uchwałą powoła Zarząd Powiatu Świeckiego.

Zadaniem członków komisji jest ocena ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022  roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2f  ww. ustawy do członków komisji konkursowych biorących udział
w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Za udział w pracach komisji, jej członkowie, nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 21 grudnia  2021 roku do godz. 15.30
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub e-mail: sekretarz@csw.pl Decyduje data wpływu.

 

Załączniki