Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

10409

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt:

„Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. KONSULTACJE będą trwały od  4 października do 18 października 2021 roku.

Propozycje i sugestie dotyczące Programu można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@csw.pl  w terminie do 18 października 2021 r. do godz. 15:30.

 

Załączniki