Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

1971

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie na 2024 r. Komisję konkursową uchwałą powoła Zarząd Powiatu Świeckiego.
Zadaniem członków komisji jest ocena ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2f ww. ustawy do członków komisji konkursowych biorących udział
w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Za udział w pracach komisji, jej członkowie, nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 15 grudnia 2023 roku do godz. 14.00
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub e-mail: magdalena.s@csw.pl. Decyduje data wpływu.

Załączniki