Nabór projektów do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – edycja 2023

3171

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór projektów do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – edycja 2023.

Ruszył nabór wniosków do dofinansowania w ramach kolejnej edycji  „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” realizowanych w 2023 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2023 r. jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym, których projekty efektywnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, łącznie ok. 12 milionów złotych, a liczba wniosków, która zostanie przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy do MSWiA ustalona została na 12 projektów (na każdy projekt możliwy do realizacji w 2023 r. przewidziana jest kwota dofinansowania maksymalnie do 100 tys. zł).

Zgodnie z założeniami Programu na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:

  1. Cel szczegółowy nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 11 mln. zł
  2. Cel szczegółowy nr 2 – podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, i skutecznych metod ich zapobiegania – 1 mln. zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym jako priorytetowe proponujemy potraktować działania związane
z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Wskazane powyżej obszary nie wykluczają jednak przedstawienia przez Państwa projektów zakładających inne działania, które wpisywałyby się w cele ww. Programu.

Gotowe wnioski o dofinansowanie oraz ankiety wstępnej oceny projektu proszę przesyłać (również drogą elektroniczną – skan podpisanych dokumentów w wersji pdf oraz edytowalna wersja dokumentów w formacie doc.) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2023 r.  (liczy się data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”. Projekt w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną) proszę przesłać na adres: pkozlowski@bydgoszcz.uw.gov.pl z podaniem danych kontaktowych do koordynatora projektu (imię i nazwisko oraz nr telefonu).

Na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy sprawę prowadzi pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Piotr Kozłowski – nr tel. (052) 349-73-93.

Więcej informacji tutaj.