Urząd Marszałkowski ogłasza konkursy dla pozarządówek

4031

Blisko 7 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację przyszłorocznych projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski w większości konkursów o dofinansowanie można składać do 12 stycznia. Regulaminy konkursowe na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego. Cieszę się, że dzięki wsparciu samorządu województwa mogą aktywnie działać.  Zapraszam do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków w większości z nich potrwa 12 stycznia.

Konkursy otwarte do 12 stycznia:

 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (małe imprezy)
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu (duże imprezy)
 • szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • przeciwdziałanie narkomanii
 • aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • ochrona i promocja zdrowia
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
 • budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 • wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 • aktywizacja i integracja społeczna seniorów
 • rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
 • zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych
 • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich.

Konkurs otwarty do 28 lutego:

 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Konkurs otwarty do 30 września:

 • dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Wszystkie ogłoszenia konkursowe na www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Organizacje pozarządowe w naszym województwie mogą nadal korzystać z nieodpłatnego wsparcia i doradztwa. Ośrodek Tłok zaprasza do konsultacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa. Katalog dostępnego wsparcia obejmuje m.in. doradztwo księgowe, finansowe, marketingowe, prawne, w dziedzinie RODO, planowania strategicznego i źródeł finansowania NGO-sów, a także konsultowanie projektów.

 Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego