Zakończyliśmy inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”

4521

07 października 2022r. zakończyła się realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”.

W ramach inwestycji przebudowano część ul. Wojska Polskiego w Świeciu na odcinku od estakady w Przechowie do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną oraz ul. Malinową. Wykonano m.in.  przebudowę trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę wysp dzielących z azylem dla pieszych, przebudowę dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wdą, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowę nowego oświetlenia rond i ulic oraz oświetlenia drogowego.

Całkowita wartość projektu – 19 203 108,19 zł
Kwota dofinansowania – 10 199 907,52 zł

Powiat Świecki na inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu zgłoszonego do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.