Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

7018

Starosta Świecki na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3.