Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Świeckim

11057

W nawiązaniu do pisma Ministra Klimatu i Środowiska, Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-24) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-24. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej państwa. Prace terenowe polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczanych w sieci 4×4 km. Wykonywane będą przez pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym Starosta Świecki zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie świeckim o umożliwienie osobom upoważnionym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren tych lasów, założenia w nich powierzchni próbnych i dokonania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Droga w lesie liściastym