Ponad 2 mln zł dla Powiatu Świeckiego!

11863

Powiat Świecki, jako jeden z trzech powiatów województwa kujawsko pomorskiego, uzyskał 2 125 100 zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie “Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w m. Wierzchy wraz z przebudową odcinka DP nr 1211C”.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1211C na odcinku 3,23 km wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy.  Projekt zakłada wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw z mieszanek mineralno – asfaltowych, a w obrębie dojazdów do obiektu mostowego poszerzenie nawierzchni wraz ze wzmocnieniem do szerokości 6,0 m. Planowane jest wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 1,0 m.  W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się ustawienie 1200 mb drogowych barier energochłonnych w miejscach wysokich skarp, łuków poziomych i bliskości zbiornika wodnego w m. Wierzchy. Zostanie wykonane  oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci linii segregacyjnych oraz nowe znaki pionowe.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2021 r. dofinansowanie uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 11 województw na kwotę 59,5 mln zł,
  • 73 powiaty na kwotę 118,5 mln zł,
  • 36 miast na prawach powiatu na kwotę 157,9 mln zł.

Załączniki