Obowiązki ustawowe dla stowarzyszeń – ważne!

12749
Kontrola stowarzyszeń
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji

Szanowni Państwo,
ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu, pełniąc w imieniu Starosty Świeckiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
  2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie oświadczenia (wzór poniżej) podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Sekretariatu Starostwa Powiatowego  do Wydziały Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – tel: 525683186, pokój 301.

Podstawa prawna:

Załączniki