Projektowany rezerwat geomorfologiczny „Parów Cieleszyński” „Cuda natury”

12751

Parów Cieleszyński jest jedną z najokazalszych tego typu form terenu po tej stronie Wisły. Posiada ponad 4 km długości i ok. 50 m  głębokości. Na jego obszarze zaprojektowano geomorfologiczny rezerwat przyrody, który ma chronić unikalne  plejstoceńskie piaskowce – zlepieńce powstałe 17 – 16 tys. lat temu, kiedy ustępował z tych ziem lodowiec skandynawski. Powstały one w wyniku wysycenia piasków i żwirów węglanem wapnia. Występują tutaj w postaci pakietów skalnych wyłaniających się ze zboczy parowu i tworzą rzadko spotykane na Niżu Polskim formy jaskiniowe. Parów Cieleszyński położony jest nieopodal Wisły, z dala od głównych  szlaków komunikacyjnych i ośrodków przemysłowych. Jest to teren dziewiczy o czystym powietrzu i posiadający specyficzny mikroklimat. Występuje tu wiele roślin leczniczych, a Parów Cieleszyński wg  naukowców może być nowym źródłem ich pozyskiwania. Różne gatunki z różnym stopniem pokrycia występują w poszczególnych partiach parowu. Na wierzchowinie parowu oraz na suchych zboczach, gdzie dostęp światła jest niczym nieograniczony, z dala od źródeł wody, najczęściej spotykanymi typami roślinności są suche łąki, murawy i suche zarośla. Dno parowu, mniej lub bardziej wcięte,  stanowi koryto Strugi Niewieścińskiej, jej zakoli i meandrów, a także mniejszych strumieni i różnych wysięków i źródlisk. Wokół tych bardzo dobrze nawodnionych terenów występują głównie typy roślinności ziołorośla, wilgotne zarośla oraz wilgotne lasy. Suche łąki i murawy, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie pól uprawnych oraz suchych zarośli, są narażone na zarastanie przez śliwę tarninę i głogi. Można przypuszczać, że za kilka lat niektóre murawy przekształcą się w suche zarośla. Zarastaniem nie są jeszcze zagrożone te łąki i murawy, które leżą wewnątrz parowu, na zboczach, bez otoczenia skupieniami śliwy tarniny. Mogą to być gatunki: podagrycznik pospolity, krwawnik pospolity, szałwia łąkowa, głóg jednoszyjkowy, przytulia właściwa, śliwa tarnina, pokrzywa zwyczajna, bodziszek cuchnący i dziurawiec.