Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

1741

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Kwota otrzymanego  grantu wynosi  296 060,00 zł.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu realizowane są  następujące zadania i zakupy:
– doposażenie serwerowni o zakup serwera do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
– zakup urządzenia UTM,
– zakup czytników do kart z podpisem kwalifikowanym,
– zakup czytników do e-dowodu dla pracowników urzędu,
– szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego,
– przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Projekt „Cyfrowa Powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.