Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Świeckiego

2215

W dniu 10 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Świeckiego. Tematem spotkania było „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powiatu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani lokalni koordynatorzy ds. LPW.

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu poprzez:

  • aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,
  • diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się na danym terenie,
  • opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych i ochrony środowiska,
  • działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicie podmiotów wchodzących w skład LPW  w Świeciu, w tym: Gminnych Spółek Wodnych, Gmin, Powiatu Świeckiego, Nadleśnictw, Parków Krajobrazowych oraz zaproszeni goście – P. Marek Nowacki, Dyrektor Oddziału w Przysieku ODR w Minikowie oraz P. Przemysław Ossowski – Kierownik Biura Powiatowego ODR w Świeciu. Spotkanie przygotowała P. Małgorzata Siczek, pracownik ODR w Świeciu, a wykładowcami byli P. Anna Czajkowska – ODR w Minikowie i Józef Gawrych – Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świeciu i jednocześnie Przewodniczący LPW Powiatu Świeckiego. Tematami wystąpień były: współpraca w lokalnym środowisku, aktualizacja informacji na temat dotacji dla spółek wodnych i samorządów na gospodarowanie wodami oraz dyskusja na temat bieżących problemów w LPW w Powiecie Świeckim, w tym omówienie propozycji wniosku, przygotowywanego przez Radę Wojewódzką LPW, o dokonanie zmian legislacyjnych, szczególnie w ustawie Prawo Wodne, które mają poprawić warunki gospodarowania wodami oraz wspomóc spółki wodne, w większości odpowiedzialne za konserwację urządzeń wodnych na obszarach wiejskich.