Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zakończył realizację projektu pilotażowego pn. „Aktywność-Praca-Rodzina”

3245

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zakończył realizację projektu pilotażowego pn. „Aktywność-Praca-Rodzina” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, „Stabilna praca – silna rodzina”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji i Integracji z Nowego.

Projekt adresowany był do bezrobotnych kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Realizowany był w okresie od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Wzięło w nim udział dziesięć bezrobotnych mieszkanek gminy Nowe.

Głównym założeniem Projektu „Aktywność-Praca-Rodzina” było zastosowanie kompleksowej ścieżki wsparcia. Poszczególne działania zostały zaplanowane tak aby wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać.

Każdy z elementów projektu służył rozwiązaniu jednego ze zdiagnozowanych na etapie planowania projektu problemów. Najbardziej innowacyjnym z zaplanowanych działań była tzw. praktyka adaptacyjna. Forma aktywizacji zawodowej niestosowana przez powiatowe urzędy pracy. Trwająca trzy miesiące praktyka, w zwiększanym co miesiąc wymiarze godzin (od 2 godzin dziennie w pierwszym miesiącu do 6 w trzecim), pozwoliła uczestniczkom na stopniowy powrót do aktywności zawodowej i reorganizację spraw domowych.  Po zakończeniu wstępnej adaptacji w formie praktyk, uczestniczki podjęły zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy.

Powrót do pracy rodzi potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi. Każda z uczestniczek projektu, od dnia rozpoczęcia praktyk adaptacyjnych przez cały okres zatrudnienia w ramach projektu, miała możliwość korzystania z comiesięcznego bonu na opiekę w wysokości 1500 zł. Kwota ta mogła zostać przeznaczona na opłacenie kosztu opieki przedszkolnej lub zatrudnienia niani. Z możliwości tej korzystało 5 uczestniczek projektu.

Przez cały okres realizacji Projektu uczestniczki objęte zostały opieką mentorek – kobiet które skutecznie łączą życie rodzinne z pracą zawodową (po urodzeniu dziecka podjęły lub kontynuują zatrudnienie, a dodatkowo podejmują również inne formy aktywność np. działalność społeczną).

Raz w miesiącu każda z uczestniczek odbywała godzinną sesję coachingową.

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu wraz z partnerem Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem, dziękują pracodawcom, którzy w ramach projektu utworzyli miejsca pracy:

  • Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o. o.
  • Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Nowem
  • Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem
  • ,,FABRYKA URODY” Małgorzata Michna
  • F.H.U WI-KING Małgorzata Jetkowska

Osiem z dziesięciu uczestniczek pozostaje w zatrudnieniu po zakończeniu Projektu.