Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

3641

Wyciąg z ogłoszenia

Sporządzony zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.)

Starosta Świecki  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9  w sali 206, I piętro.

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Dolna Grupa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 180/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Dolna Grupa, gm. Dragacz, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00054762/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

2. Cena wywoławcza brutto wynosi 85.000,00 zł.

3. Wadium w wysokości 8.500,00 zł płatne do dn. 13.02.2023 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu Wydziale Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 205 w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. 52 56 83 138

5. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Świeckiego ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.csw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.csw.pl.