Przyjęto Program przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych powiatu świeckiego na lata 2023-2029

7634

Rada Powiatu Świeckiego jednogłośnie uchwaliła 29 września 2021 Program przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029.

1. Założenia programu

Powiat Świecki to największy powierzchniowo powiat Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiadający najdłuższą sieć dróg powiatowych i jedną z większych ilości obiektów inżynieryjnych. Od lat drogi te są sukcesywnie przebudowywane w ramach kolejnych wieloletnich programów. Konstruując plany inwestycyjne konieczne jest bardzo aktywne poszukiwanie wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania. Należą do nich:

– dotacje z gmin w ramach partnerstwa publiczno-publicznego
– dotacje z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
– dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
– dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– dotacje z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy
– rezerwa subwencji ogólnej na przebudowę obiektów inżynieryjnych
– darowizny od partnerów prywatnych
– środki z nadleśnictw
– środki z funduszu ochrony gruntów rolnych po zmianie kategorii drogi na gminną, albowiem powiaty nie mogą korzystać z tych środków
– finansowanie zwrotne z funduszy ochrony środowiska poprzez transfer środków finansowych do gmin
– instrumenty finansowania zwrotnego typu kredyt oraz obligacje komunalne
Nowy program przebudowy dróg powiatu świeckiego skonstruowano biorąc pod uwagę następujące założenia:
– średnioroczna maksymalna wielkość środków własnych możliwych do przeznaczenia na inwestycje drogowe w latach 2023-2029 wynosi 2,8 mln zł
– dotacje celowe z gmin wynikają z deklaracji złożonych przez burmistrzów i wójtów poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu przy założeniu finansowania wkładu własnego w proporcji 50/50 przy czym ostateczna proporcja ustalona zostanie do wartości inwestycji po przetargu
– zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne przy wsparciu środkami z UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027, które uwzględnia priorytet połączenia z korytarzem TEN-T
– zaplanowano do pozyskania średniorocznie dotacje na trzy zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co wynika z doświadczeń w pozyskiwaniu środków z różnych rządowych programów drogowych przez powiat świecki w latach 2010-2021
– budowę ścieżek rowerowych zaplanowano w trzech modelach: ścieżki przebiegające przez minimum dwie gminy – wniosek o dofinansowanie składa powiat, ścieżki przebiegające przez jedną gminę – wniosek o dofinansowanie składa gmina po uprzednim przekazaniu gminie w zarządzanie tego odcinka, ścieżki budowane wraz z przebudową drogi – wniosek o dofinansowanie składa powiat

Biorąc pod uwagę powyższe założenia przedstawiony program przewiduje, że w latach 2023-2029:
– przebudowanych zostanie 155 km dróg
– powstanie nowych 3,5 km dróg
– zostanie wybudowanych 95 km ścieżek rowerowych
– szacunkowy koszt programu wyniesie 187,95 mln zł
– środki własne przeznaczone z budżetu wyniosą 19,965 mln zł
– finansowanie dłużne wyniesie 16,5 mln zł
– powiat pozyska z gmin kwotę 36,465 mln zł
– powiat pozyska z UE kwotę 31,67 mln zł
– powiat pozyska środki z budżetu państwa w wysokości 83,35 mln zł

Tak skonstruowany program niesie za sobą szereg ryzyk, które mogą powodować odchylenia od planu. Należą do nich:
– pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, a w konsekwencji obniżenie wielkości środków własnych możliwych do wyasygnowania z budżetu powiatu
– zmiany w systemie podatkowym powodujące obniżenie dochodów własnych powiatu, w szczególności udziałów w PIT
– nakładanie na powiat nowych zadań bez zapewnienia adekwatnych środków na realizacje
– nieuwzględnienie w budżecie UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 jedynego zaplanowanego zadania przez Powiat Świecki
– nie uzyskanie przez powiat dotacji z konkursów w ramach rządowych programów dotacyjnych
– nie uzyskanie dofinansowanie na program budowy ścieżek rowerowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy
– wycofanie się gmin z założonego dofinansowania.

Poszczególne ryzyka będą na bieżąco monitorowane, a w przypadku wystąpienia któregoś z zagrożeń przewiduje się:
– przesuwanie terminu realizacji poszczególnych zadań
– dzielenie większych zadań na mniejsze etapy

Wszystkie 44 przedsięwzięcia planowane do realizacji zostaną wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, która przedstawiona zostanie Radzie Powiatu Świeckiego wraz z projektem budżetu na rok 2022, tym samym konstruując kolejne roczne budżety Zarząd Powiatu będzie zobowiązany uwzględniać zadania wynikające z wieloletniej prognozy.

Dodatkowo uzgodniono, że pewne odcinki dróg z racji swojej funkcji zostaną przekazane do gmin. Przekazywanie będzie następować sukcesywnie i dopasowane będzie w czasie do harmonogramu realizacji inwestycji.

Realizacja programu będzie monitorowana, a sprawozdanie z realizacji programu stanowić będzie corocznie element raportu o stanie powiatu.

Załączniki