Powiatowy Urząd Pracy zaprasza!

12860

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającymi naborami na organizację miejsc stażowych:

1. Staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)”, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 19.04.2021 r. – 30.04.2021 r.,

Okres odbywania stażu: 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 3 miesiące,

Wymogi wobec bezrobotnych:

1. osoba w wieku 18-29 lat,

2. mieszcząca się w kategorii definicji młodzieży NEET tj. spełnia łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

– nie szkoli się (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni ),

3. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoba z niepełnosprawnościami,

– osoba długotrwale bezrobotna,

– osoba o niskich kwalifikacjach.

2. Staż w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 19.04.2021 r. – 30.04.2021 r.,

Okres odbywania stażu: 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która jest w wieku powyżej 50 roku życia.

Na staż może zostać skierowana osoba, która nie była uczestnikiem projektu w 2019 i 2020 r. tj. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)” w tym nie była objęta wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdują się wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą  udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.