Rozwijanie usług społecznych

6681

Wiosną br. w województwie kujawsko-pomorskim zostanie uruchomiony program – granty od 20 tys. do 50 tys. zł NA INICJATYWY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

WAŻNE! Z grantu będą mogły skorzystać wyłącznie te organizacje, które prowadzą w działalności statutowej usługi społeczne. Warto sprawdzić, czy ma się odpowiednie zapisy w statucie.

Ważne jest, aby zajęcia i inne formy wsparcia zaplanowane w ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez NGO spełniały funkcję profilaktyczną antyCOVID-19 lub były bezpośrednio powiązanie ze skutkami COVID-19.

Środki będzie można pozyskać na:

 1. usługi opiekuńcze,
 2. usługi w rodzinnym domu pomocy,
 3. usługi w ośrodkach wsparcia,
 4. usługi w domu pomocy społecznej,
 5. usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 6. usługi w postaci mieszkań chronionych,
 7. usługi w postaci mieszkań wspomaganych.
 8. usługi wspierania rodziny, w tym:
 • praca z rodziną,
 • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,
 • pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,
 • rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,7. usługi w postaci mieszkań chronionych.

10 marca odbędzie się bezpłatny webinar pt.: „Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego sytuacja, potrzeby, rozwiązania”, poświęcony tematyce społecznych usług opiekuńczych oraz procesów budowania lokalnych sieci pomocy wzajemnej.

Program:

1. „Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla społeczności lokalnych”. – Patrycjusz Zarębski

2. „Seniorzy dobrem wspólnym społeczności lokalnych”. – Tomasz Schimanek

3. „Nowe technologie w odbudowywaniu relacji międzyludzkich”. – Piotr Jaśkiewicz

4. „Tworzenie kręgów wsparcia z wykorzystaniem relacji sąsiedzkich”. – Paweł Jordan

5. „Tworzenie lokalnego rynku usług opiekuńczych”. – Przemysław Piechocki

Spotkanie odbędzie się na platformie online Zoom dnia 10 marca (tj. środa) o godz. 10:00-12:00 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Nauka dla Środowiska.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować pod linkiem:
https://zoom.us/webinar/register/WN_XJ8AfTbIT3at8VUgG8z1mQ