Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku

11772

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia
 2. Prowadzenie mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w niżej wymienionych lokalizacjach, dniach oraz godzinach:
Lp. Miejscowość Adres Dni tygodnia Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
1 Świekatowo ul. Dworcowa 20a poniedziałek 10:00 – 14:00
2 Pruszcz ul. Sportowa 1 wtorekczwartek  9:00 – 13:0013:00 – 17:00
3 Bukowiec ul. Dworcowa 7 środapiątek 10:00 – 14:0013:00 – 17:00

* dni oraz godziny otwarcia mogą ulec zmianie

 1. Prowadzenie mobilnego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w niżej wskazanych lokalizacjach, dniach i godzinach:
Lp. Gmina Adres Dni tygodnia* Godziny otwarcia*
1 Jeżewo ul. Świecka 12 poniedziałek wtorek  9:00 – 13:0010:00 – 14:00
2 Lniano ul. Wyzwolenia 9 środa 8:00 – 12:00
3 Osie ul. Dworcowa 6 czwartek  8:00 – 12:00
4 Drzycim ul. Podgórna 10 piątek  8:00 – 12:00

* dni oraz godziny otwarcia mogą ulec zmianie

 1. Edukacji prawnej.
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe wpisane na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przewidziano na rok 2021 ogółem kwotę: 124.080,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) w tym na powierzenie prowadzenia  jednego punktu 62.040,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące  czterdzieści złotych złotych00/100), a na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 3.960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 2. Zadanie przedstawione w ofercie winno obejmować okres realizacji od dnia 1 stycznia 2021 r. do  dnia 31 grudnia 2021 r.
 3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach wskazanych w ust. 1.
 4. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja w razie potrzeby winna być przeprowadzana w obu punktach. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 5. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację, które muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575), o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 6. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.
 7. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 20 % z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy,
 8. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 9. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Powiatu Świeckiego.
 10. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli zleceniobiorca zrealizuje działania określone  w ofercie, a rezultaty wskazane w  ofercie ( w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostaną osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80%  w stosunku do zaplanowanych. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie od 50 % do 80%  Zleceniobiorca:
 • będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów,
 • może być zobowiązany do zwrotu części dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania.
 1. W przypadku, gdy złożone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie niższym niż 50 % Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu dotacji w całości.
 2. Przy ocenie stopnia realizacji zadania bierze się pod uwagę w szczególności :

1) czy osiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy Zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych

2) czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

 1. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez Zleceniodawcę.
 1. Termin składania ofert
 2. Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie z odpowiednim dopiskiem: „Konkurs na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku”
 3. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, Biuro podawcze- parter budynku .
 4. Termin składania ofert upływa dnia 20 listopada 2020 r. godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świeciu.
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Ocena ofert nastąpi w dwóch etapach:

 1. Etap I – ocena formalna dokonana przez Komisję Konkursową w oparciu o Formularz oceny formalnej, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Odrzucenie ofert w drodze oceny formalnej nastąpi, jeżeli:

 • zostaną złożone po wyznaczonym terminie;
 • zostaną złożone na niewłaściwym druku, tj. niezgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 • oferowane zadanie będzie niezgodne z działalnością statutową oferenta;
 • zostaną złożone przez podmioty nieuprawnione do ich składania;
 • kalkulacja kosztów zostanie sporządzona niezgodnie z zapisami wzoru ofert;
 • w wyznaczonym terminie nie zostaną usunięte braki formalne.
 1. Na etapie badania ofert pod względem formalnym dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie braków   w przypadku:
 • niewypełnienia wszystkich pól formularza oferty, w tym tabeli w rozdziale III pkt 6 formularza oferty;
 • braku podpisów pod ofertą przez osoby upoważnione;
 • oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;
 • błędnego podania terminów realizacji zadania.
 1. O konieczności uzupełnienia braków formalnych oferent zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany w ofercie. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Etap II – ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie przez Komisję Konkursową w oparciu o Formularz oceny merytorycznej, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny ofert przedstawia protokół z posiedzenia komisji Zarządowi Powiatu, który podejmuje decyzję o wyborze podmiotu do realizacji zadania publicznego. Wraz z decyzją o wyborze oferty niezwłocznie przekazywana jest informacja o wysokości przyznanych środków publicznych.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadania z zakresu edukacji prawnej regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim, a uprawnionym podmiotem. Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów wymienionych w art. 11d ust. 8 i 9 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wskazanych przez Ogłaszającego.
 5. Wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 6. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Starostwa Powiatowego w terminie do 15 grudnia 2020 r.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu lub unieważnienie konkursu zostanie zamieszczone w terminie do 30 listopada 2020 r w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu, bip.csw.pl, stronie internetowej powiatu, www.csw.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Zadania publiczne zrealizowane przez organ w roku poprzednim

W roku 2019 Powiat Świecki na realizację w/w zadania publicznego przeznaczył kwotę 132.000 zł, w tym  66.000 zł na punkt Nr 1 i 66.000 na punkt Nr 2. Realizacja zadania została powierzona Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu.

Załączniki