Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z realizowanymi formami wsparcia

8164

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającymi naborami:

1. Staż w ramach projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r.,

Okres odbywania stażu: do 4 miesięcy (ostateczny termin zakończeniu stażu – 15.12.2020 r.),

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Wymogi wobec bezrobotnych:

1. osoba w wieku 18-29 lat,

2. mieszcząca się w kategorii definicji młodzieży NEET tj. spełnia łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

– nie szkoli się (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni ),

Na staż nie może zostać skierowana osoba, która była uczestnikiem projektu w 2019 r. tj. “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”.

2.Staż w ramach projektu “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r.,

Okres odbywania stażu: do 4 miesięcy (ostateczny termin zakończeniu stażu – 15.12.2020 r.),

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która należy do jednej z poniższych grup:- kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż nie może zostać skierowana osoba, która była uczestnikiem projektu w 2019 r. tj. “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”.

UWAGA!

W przypadku aktywizacji osoby powyżej 50 roku życia, deklaracja zatrudnienia nie jest wymagana.

3. Staż w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi:

Termin naboru wniosków: 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r.,

Okres odbywania stażu: do 4 miesięcy (ostateczny termin zakończenia stażu – 15.12.2020 r.),

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 1 miesiąc w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilno-prawnej (np. zlecenie),

Wymogi wobec bezrobotnych: bezrobotny zamieszkujący na wsi.

4. Dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Termin naboru wniosków: 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r.,

Wysokość refundacji: 20 000,00 zł,

Wymagany okres zatrudnienia i utrzymania stanowiska pracy: co najmniej 24 miesiące;

5. Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków: 24.08.2020 r. – 28.08.2020 r.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w pierwszej kolejności Pracodawcom spełniającym wymagania określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2. Wparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3. Wparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4. Wparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach / branżach kluczowych dla rozwoju powiatu / województwa wskazanych w dokumentach strategicznych / planach rozwoju;

6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na naszej stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdzie Pani(Pan) wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą Pani(Panu) udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

Natomiast doradcy klienta pośrednicy pracy zajmują się kontaktem z Panią(Panem) w sprawie konkretnych ofert pracy, jeśli takie zostaną przez Panią(Pana) złożone.

Wystarczy wypełnić druk Krajowej Oferty Pracy, która zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców- Zgłoszenie oferty pracy i wskazać oczekiwania wobec kandydatów.

Zachęcamy do skorzystania z usług pośrednictwa pracy.