Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych

6867

Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych

Informujemy, że do 11 września br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski składane przez właścicieli lasów prywatnych o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele lasów, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc udzielana jest dla lasów o powierzchni od 0,1 do 20 ha i średnim wieku 11-60 lat. Klasyfikowane do niej są lasy, dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Wnioski składane do ARiMR są odpowiednio punktowane i wsparcie w pierwszej kolejności przysługuje tym, które uzyskają największa liczbę punktów. Pomoc polega na jednorazowej płatność z tytułu poniesionych kosztów realizacji następujących inwestycji:

  • przebudowy składu gatunkowego drzewostanu przez podsadzenia produkcyjne (wprowadzenie II-go piętra w drzewostanie) – dla lasów w wieku 30-50 lat,
  • przebudowy składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach – dla lasów w wieku 21-60 lat,
  • zróżnicowania struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu – dla lasów w wieku 30-60 lat,
  • założenia remizy – dla lasów w wieku 30-60 lat,
  • czyszczeń późnych – dla lasów w wieku 11-20 lat.

Wzory wniosków i instrukcje ich wypełniania są dostępne na stronie ARiMR.