Niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy 4.0

7612

Nowe usługi realizowane w ramach tarczy to:

  • niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

Ww. usługi są realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy – tam udzielane są informacje nt. dat naborów.

Jednorazowa pożyczka może być przyznana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacjiktóre prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Więcej informacji na https://owies.eu/619/niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych