Zaproszenie do debaty…

7676

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwały rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rada Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego
będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Świeckiego
w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 13.00

W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się w Starostwie Powiatowym w Świeciu
ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie
II piętro, pok. 311
godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do 23 czerwca 2020 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głoś w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Załączniki