Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

9037

 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomia Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.

Pożyczka Płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Przeznaczenie
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.
Dla kogo

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Główne parametry pożyczki
 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat
 • Oprocentowanie – 0,1% w skali roku
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy
 • Prowizja – brak opłat i prowizji
Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:
 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).
Co należy zrobić, aby uzyskać pożyczkę

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Instytucje finansujące

Pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego będzie udzielać TISE. Trwają przygotowania do uruchomienia naboru wniosków.