Budżet na rok 2020 uchwalony!

6689

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu Świeckiego, po odczytaniu projektu uchwały oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwaliła najpierw Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2029, a następnie budżet na 2020 rok. Jak powiedziała Starosta Świecki Barbara Studzińska: “Jest to budżet bezpieczny, uwzględniający podwyżkę płac, podwyżkę najniższej krajowej, budżet dający możliwość o staranie się o kolejne środki unijne oraz pozwalający na dalszą realizację rozpoczętych projektów”.
Największy udział w wydatkach budżetu powiatu świeckiego na 2020 rok stanowią wydatki na oświatę. Według uchwały budżetowej w przyszłym roku wydamy na nią blisko 49 mln zł.
To budżet odważny i rozwojowy, bowiem na inwestycje wydajemy co piątą złotówkę. Tak duże inwestycje są możliwe dzięki bardzo skutecznemu pozyskiwaniu przez powiat środków zewnętrznych. W roku 2020 zaplanowano kwotę 23,5 mln zł dotacji zewnętrznych ze środków unijnych i krajowych.