Powiat Świecki wspiera nauczanie zawodowe!

12968

Dnia 10 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Aktywni Zawodowo” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”.

Realizacja Projektu planowana jest w 6 szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki tj. Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w ZSP w Świeciu, Technikum Nr 2 w ZSOiP w Świeciu, Branżowej Szkole I Stopnia w ZSS w Świeciu oraz Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w ZSP w Nowem w latach 2020-2022.

W ramach realizacji Projektu planuje się w szczególności.:

  • utworzenie Punktu Informacji Kariery, w tym zakup wyposażenia oraz studia podyplomowe dla nauczyciela;
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu m.in. obsługi i programowania kas fiskalnych, prowadzenie biura rachunkowego, ekonomii praktycznej, obsługi urządzeń biurowych, towaroznawstwo, programowanie sterowników PLC, robotyki, IT Essentialas, technologii i produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych, fotografii i obróbki cyfrowej, programowanie sterowników GE Automation & Controls, warsztaty baristyczne, kurs carvingu;
  • zajęcia prowadzone w szkołach wyższych z zakresu przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych oraz zajęcia z zakresu kierunków rozwoju zielonej energii;
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy m.in. kurs spawania metodą MAG,MIG,TIG, obsługa suwnic z kabin, operator koparkoładowarki/spycharki oraz szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych URE;
  • wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowane na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji m.in. studia podyplomowe w zakresie: Technologii żywności i żywienia człowieka, Grafiki komputerowej i multimediów, Zarządzania bezpieczeństwem informacji, Fotografii artystycznej i użytkowej, kurs z zakresu logistyki, kurs obsługi programu Płatnik;
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego in. pracowni: reklamy, gastronomicznej, technologicznej produkcji i przetwórstwa wyrobów papierniczych, mechaniki, handlowej, logistycznej, ekonomicznej, gospodarki magazynowej, hotelarskiej, mechaniczno/mechatronicznej, informatycznej, ekonomiczno – rachunkowej;
  • staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców dla 250 uczniów/uczennic;
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów przygotowujące do egzaminów maturalnych;
  • raz kurs dla nauczycieli z zakresu podstaw neurodydaktyki i metod aktywizujących.

Wsparcie w ramach realizacji Projektu otrzyma co najmniej 575 uczniów/uczennic szkół kształcących zawodowo z terenu powiatu świeckiego.

Zgodnie z wnioskiem, wartość całkowita Projektu wynosi 4.321.205,50 zł, kwota dofinansowania 3.889.084,94 – 90 % oraz wkład własny finansowy Powiatu 432.120,56 zł – 10 %.