Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019

9523

Powiat świecki w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019. Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub ich opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

  1. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
  3. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

W bieżącym roku powiat ma do dyspozycji 20.000 zł i planuje objąć pomocą 25 osób:

  • 15 liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dodatkowym wymogiem programu jest karta oceny stanu pacjenta wg tzw. Skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę.
  • 10 liczba członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Dodatkowym wymogiem programu jest karta oceny stanu pacjenta wg tzw. Skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę.

Powiat w ramach Modułu III świadczyć będzie wyłącznie  usługi polegające na specjalistycznym poradnictwie w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Ustala się ogółem limit 20 godzin wsparcia dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  indywidualnych potrzeb zgłaszanych we wniosku przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Modułu III odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wniosek można pobrać w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu świeckiego. Wsparcie przyznawane będzie wg kolejności zgłoszeń do tut. Centrum, aż do momentu wyczerpania limitu godzin usług przewidzianych na realizację niniejszego Programu w 2019 roku.

Zgłoszenia uczestników o do udziału w Programie przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195 A, 86-100 Świecie. 

Wsparcie finansowe dla klientów pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w 80%  i środków własnych powiatu w 20%.