Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

6689

ZARZĄDZENIE NR  27/19
STAROSTY ŚWIECKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019 roku 

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Osiny, gmina Nowe.

Na podstawie art.11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 38 , art. 40  ust. 1  pkt 1 ,ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku , o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z  2018 r. , poz.2204 ze. zm[1]) § 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.z 2014 r.,poz.1490 j.t. ) Starosta Świecki , wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej , zarządza  co następuje:

  1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem letniskowym , zbudowanym w roku 1990 , położonej w miejscowości Osiny , gmina Nowe , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 82/32 o pow. 0,0743 ha sklasyfikowanej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako użytek B – tereny mieszkaniowe, posiadającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Świeciu Księgę Wieczystą numer BY1S/00034600/6 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
  2. Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Powołać komisję przetargową w składzie:

Zbigniew Kiełpiński – przewodniczący
Marlena Kolbusz – członek
Barbara Słowińska – członek
Joanna Maj – członek

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Geodety Powiatowego.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2017, poz. 1509 ,z 2018 poz. 2348, z 2019 poz. 270,poz.492, poz.801,poz.1309.

Załączniki