Powiat przebuduje 14 km dróg!

12216
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej do projektów
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskie, Ubuntu
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Świecki realizuje projekt pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1266C (Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin) na odcinku od Błądzimia do Łowina o długości 14,00 km. I etap przebudowy tej drogi został zakończony w 2017r. Droga 1266C ma istotne znaczenie dla lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego, ponieważ zapewnia bezpośrednie połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą ekspresową S5 poprzez planowany do budowy węzeł Zbrachlin.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę drogi powiatowej o dł. 14,00 km przy założeniu  następujących parametrów technicznych: kategoria ruchu: KR3, klasa dróg: Z („zbiorcza”), projektowana szerokość jezdni: 6,0 m, projektowana szerokość chodników: 1,5 m i 2,0m, projektowana szerokość pobocza: 2 x 1,0m. Przebudowa drogi powiatowej będzie polegać na:

  1. budowie zatok autobusowych i peronów dla oczekujących,
  2. wzmocnieniu konstrukcji jezdni na odcinku całym odcinku drogi z uwzględnieniem poszerzenia do wymaganej szerokości jezdni (6m),
  3. wyprofilowaniu poboczy,
  4. przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych,
  5. przebudowie skrzyżowania w Szewnie,
  6. budowie chodnika w Tuszynach,
  7. oznakowaniu poziomym i pionowym całego odcinka oraz zabezpieczeniu skarp barierami energochłonnymi.

W wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie komunikacji na terenie powiatu, między innymi poprzez przebudowę istniejącej, zdewastowanej technicznie nawierzchni jezdni, mającej bezpośrednie połączenie z siecią dróg krajowych.

Poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi wpłynie na zwiększenie przepustowości oraz oszczędności czasu podróży na analizowanym odcinku, jak również na płynność w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie przyczyni się do zagospodarowania wód opadowych poprzez poprawę nawierzchni ulicy oraz usprawnienie systemu odwadniania powierzchniowego drogi. Wody opadowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany na przyległe tereny zielone. W miejscach, gdzie prowadzony jest chodnik przy jezdni i zajdzie konieczność odprowadzenia wody, będzie zrealizowane to przez ciek podchodnikowy.

Wartość projektu wynosi 10 818 564,39 zł, kwota dofinansowania – 9 195 779,73 zł.

Termin realizacji projektu 02.01.-31.12.2019r.

Projekt zgłoszony do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.