Kolejne pieniądze na przebudowę drogi powiatowej

13107
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej do projektów
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskie, Ubuntu
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Świecki realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest kontynuacją realizacji zadań z lat poprzednich. Etapowanie przebudowy drogi 1257C wynikała z prowadzonej w etapach przebudowy wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe.  Jest to ostatni odcinek drogi nr 1257C podlegający przebudowie. Droga powiatowa nr 1257C, na której znajduje się odcinek objęty projektem prowadzi bezpośrednio do węzła Sartowice budowanej właśnie drogi ekspresowej S5.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę drogi powiatowej o dł. 4,22km przy założeniu następujących parametrów technicznych: kategoria ruchu: KR2, klasa dróg: Z („zbiorcza”), projektowana szerokość jezdni: 6,0 m, projektowana szerokość chodników: 1,5 m, projektowana szerokość pobocza: opaska 0,75 m, pobocze gruntowe 0,5 m. Przebudowa drogi powiatowej będzie polegać na:

1) przygotowaniu terenu pod budowę,

2) robotach rozbiórkowych,

3) poszerzeniu jezdni,

4) wykonaniu nawierzchni drogi,

5) remoncie istniejących zjazdów na posesje (naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową),

6) wykonaniu nowych chodników i zatok autobusowych,

7) wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,

8) robotach wykończeniowych,

9) oznakowaniu drogi (oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W ramach przedsięwzięcia istniejąca droga powiatowa zyska szerszą nawierzchnię jezdni, wyprofilowane pobocza, chodniki, zatoki autobusowe oraz wyremontowane zjazdy na posesje. Nawierzchnia jezdni uzyska normatywną szerokość oraz właściwy stan techniczny. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania. Ponadto wykonanie nowej, szerszej nawierzchni jezdni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia. Wody opadowe z jezdni i chodników odprowadzone będą powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych gruntu. Poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi wpłynie na zwiększenie przepustowości oraz oszczędności czasu podróży na analizowanym odcinku, jak również na płynność w ruchu drogowym.

Wartość projektu wynosi 4 182 452,22 zł, kwota dofinansowania 3 096 720,00 zł.

Termin realizacji 02.01-31.12.2019r.

Projekt zgłoszony do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.