Duże pieniądze na drogi!

14006
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej do projektów
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskie, Ubuntu
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dzisiaj tj. 31 stycznia 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap II”  oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Świeckiego umowę podpisali – Starosta Świecki Barbara Studzińska, Wicestarosta Świecki Franciszek Koszowski oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Woźniak.

Projekt „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap II” dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1266C (Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin) na odcinku od Błądzimia do Łowina o długości 14,00 km. I etap przebudowy tej drogi został zakończony w 2017r. Droga 1266C ma istotne znaczenie dla lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego, ponieważ zapewnia bezpośrednie połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą ekspresową S5 poprzez planowany do budowy węzeł Zbrachlin.

Wartość projektu wynosi 10 818 564,39 zł, kwota dofinansowania – 9 195 779,73 zł.

Natomiast projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice” jest kontynuacją realizacji zadań z lat poprzednich. Etapowanie przebudowy drogi 1257C wynikało z prowadzonej w etapach przebudowy wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe.  Jest to ostatni odcinek drogi nr 1257C podlegający przebudowie. Droga powiatowa nr 1257C, na której znajduje się odcinek objęty projektem prowadzi bezpośrednio do węzła Sartowice budowanej właśnie drogi ekspresowej S5.

Wartość projektu wynosi 3 643 200,01 zł, kwota dofinansowania 3 096 720,00 zł

W wyniku realizacji projektów nastąpi zdecydowana poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg, wykonanie nowej nawierzchni umożliwi poprawę parametrów technicznych dróg, likwidację spękań i wybojów oraz dostosowanie do natężenia ruchu na drogach. Jednocześnie nastąpi podniesienie jakości użytkowej dróg dzięki zwiększeniu dostępności infrastruktury towarzyszącej ( m.in. chodników i zatok autobusowych).

Projekty zgłoszone do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie w sprawie podpisania umowy
Starosta, Wicestarosta, Sarbnik oraz Marszałek po podpisaniu umowy