Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej

6977

Załącznik do uchwały
Nr 138/1104/18 Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 13 września 2018 r.

ZARZĄD POWIATU ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej na 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego.

I .Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze pomocy społecznej: 

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej w sferze objętej konkursem.

 II. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Powiat będzie pokrywał część kosztów funkcjonowania domu na poziomie dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Wysokość dotacji w Powiecie Świeckim w 2018 roku przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na 1 mieszkańca przyjętego przed 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem wynosiła w: lipcu – 2 671,49 zł, sierpniu – 2 648,43 zł. i  wrześniu – 2 666,87 zł. na jedną osobę miesięcznie.

Wysokość dotacji może ulec zmianie wraz ze wzrostem średniej miesięcznej dotacji dla województwa lub zwiększeniem / zmniejszeniem dotacji zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej.

III. Zasady przyznawania dotacji 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300). Powinna ona zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.csw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie,
 • oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania,
 • zezwolenie stałe Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2017 rok,
 • protokoły z kontroli realizacji zadania wykonywanego przez oferenta w sferze objętej konkursem począwszy od 2014 roku,
 • tytuł prawny do nieruchomości,
 • kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie,
 • dokument potwierdzający pracę wolontariuszy lub pracę społeczną członków ,
 • regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie.

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.
 2. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa Rozporządzenie Ministra  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300).
 3. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu tel. 52 56 83 200, 52 56 83 208.IV. Termin i warunki realizacji zadania 
 1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

 V. Termin składania ofert 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 4 października 2018 r. do godziny 15.30, w zamkniętej kopercie, zgodnej ze wzorem określonym  Rozporządzeniu Ministra  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300) w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu piętro I, pokój nr 1 ul. Wojska Polskiego 195 A, z dopiskiem „Konkurs z zakresu pomocy społecznej”.
 2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.
 3. Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.csw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info.
 5. Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz następujących kryteriów:
 • Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 • Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.
 • Uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 • Uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.VII. Informacja o realizacji zadania w 2017 roku

Dotacja pochodząca z budżetu państwa przekazywana przez Powiat Świecki na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu wynosiła  201.223 zł

Załącznik:

Załączniki