Środki PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

13619

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON.

Termin naboru wniosków: 18.07.2018 r. – 27.07.2018 r.,

Aktualna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy – maksymalnie 40.000,00 zł (Urząd dysponuje limitem 80.000,00 zł – na utworzenie 2 stanowisk pracy),

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Wymagany okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej – 36 miesięcy

 

Nabór skierowany jest do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie krócej niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie wliczając w to okresu (-ów) zawieszenia działalności gospodarczej.

Kryteria doboru osób niepełnosprawnych:

  1. jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
  2. osoba niepełnosprawna zatrudniona w ramach wyposażenia stanowiska pracy w dniu wydania skierowania musi posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (preferowane do zatrudnienia będą osoby posiadające orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność co najmniej w stopniu umiarkowanym lub ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
  3. nie ma możliwości zatrudnienia współmałżonka wnioskodawcy na tworzone stanowisko pracy, jeżeli są w ustawowej wspólności majątkowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz dokumenty są dostępne na stronie http://swiecie.praca.gov.pl lub w pokoju 102 (I piętro) w Urzędzie Pracy, tel. kontaktowy 52 33 32 258.