Kadra Starostwa Powiatowego w Świeciu będzie pracować zdrowo!

13399

Starostwo Powiatowe w Świeciu jako jeden z pięciu pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Pracuj zdrowo”, który ma się przyczynić do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności pracowników powyżej 50 roku życia oraz podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez wdrażanie programu zdrowotnego do 30.09.2021r.

Projekt zakłada:

1) działania profilaktyczne, obejmujące działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz:

-edukacji prozdrowotnej w miejscu pracy ( edukacja zbiorowa w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zdrowego odżywiania),

– ochrony układu kostno-szkieletowego w miejscu pracy ( edukacja zbiorowa prowadzona przez fizjoterapeutę, ćwiczenia kształtujące i wzmacniające postawę ciała, indywidualne konsultacje dla pracowników z fizjoterapeutą połączone z badaniem ergonomii stanowiska pracy),

– walki ze stresem ( warsztaty dla kadry zarządzającej z psychologiem, edukacja zbiorowa dla pracowników z psychologiem, indywidualne konsultacje dla pracowników z psychologiem, karnety/bilety wstępu na wybraną formę aktywności fizycznej poza zakładem pracy),

2) doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zdiagnozowanymi podczas badania ergonomii stanowisk pracy,

3) sfinansowanie dodatkowego pakietu badań dla pracowników podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 31.08.2017r. w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców.

W dniu 25 stycznia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyły się negocjacje złożonego projektu. W toku negocjacji ustalono końcową wartość projektu wynoszącą 307 987,50 zł: w tym dofinansowanie UE 261 789,37 zł (85% wartości projektu), wkład krajowy 30 798,75 zł (10 % wartości projektu), wkład własny pieniężny 15 399,38 zł (5% wartości projektu).

Załączniki