Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 “Dom Dziecka” w Bąkowie

13496
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej do projektów
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskie, Ubuntu
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Świecki pozyskał kolejne środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem dofinansowanie uzyskał projekt pn. „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie wraz z wykonaniem windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Budynek w ramach projektu zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, natomiast teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany i uporządkowany. Planuje się również budowę obiektów małej architektury w postaci placu zabaw z elementami siłowni plenerowej. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków.

Całkowita wartość projektu wynosi 575.537,15 zł, kwota dofinansowania –  431.652,86 zł.

Projekt do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.