Obwieszczenie Starosty Świeckiego

7634

Na podstawie art. 10 § 1 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 j.t. ) z a w i a d a m i a m , że w trybie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   ( Dz. U. z 2016 poz.2147  j.t ze. zm)  zawiadamiam , że – przed wydaniem decyzji w postępowaniu prowadzonym z urzędu dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako: dz. nr 82/6  o pow. 0.0923 ha, obręb Gruczno, gm. Świecie, zapisana w KW BY1S/00012745/4 –  Franciszek Malinowski, która zgodnie z decyzją z dnia 12 czerwca 2017r.  nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  ” rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1285 C Dworzysko-Topolno , polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej” , gmina Świecie, województwo kujawsko – pomorskie.; stała się własnością Powiatu Świeckiego – stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Jednocześnie informuje ,że wartość odtworzeniowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości, określona została na łączną kwotę: 11.509,00 zł. w operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który stanowi dowód w sprawie dot. ustalenia odszkodowania przez Starostę Świeckiego.
Ponadto mając na uwadze treść art. 36 § 1 Kpa (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 j.t. ) zobowiązujący organ administracji publicznej do zawiadomienia stron postępowania o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach przewidzianych w Kpa , podając przyczyny strony zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy –  z uwagi na skomplikowany charakter sprawy – wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2018r.  oraz pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Świeckiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 113ust.6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami  przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Stosownie do art. 118 a ust. 3 cytowanej ustawy ,odszkodowanie za nieruchomość ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w nieruchomości , do zgłaszania się do Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Gen Józefa Hallera 9 ,Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 205 Ip. tel . 52 56 83 138 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do 1530  w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Niniejsze zawiadomienie , uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.