Program “Stabilne zatrudnienie”

7276

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” wpisującego się w standardy Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz standardy polityki Państwa określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program skierowany jest do:

 • instytucji publicznych;
 • samorządów gminnych, samorządów powiatowych, samorządów wojewódzkich;
 • państwowych oraz samorządowych instytucji kultury.

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Wsparcie finansowe w ramach programu może obejmować, m.in., następujące koszty:

 1. wyposażenia nowych stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 2. adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 4. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 5. szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na nowych stanowiskach pracy;
 6. szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi na nowych stanowiskach pracy, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
 7. organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
 8. dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.

Pełna treść programu i procedur znajduje się na stronie Funduszu www.pfron.org.pl