Obwieszczenie

8158

WGK.III.683.2.4.2017

Świecie dn. 06.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) z a w i a d a m i a m , że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) tutejszy organ dnia 02 marca 2017r.  wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 –  właściciel Adolf i Rozalia małżonkowie Grabowscy,  która zgodnie z decyzją nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo , polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok. 4,5 km”, gmina Osie województwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r.,  stała się własnością Powiatu Świeckiego. (Zgodnie z art.49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w  Świeciu, stronie Powiatu Świeckiego –  www.csw.pl , oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzędzie Gminy Osie, BIP Gminy Osie i stronie www.osie.pl.

z up. Starosty Świeckiego
z-ca Geodety Powiatowego
mgr inż. Zbigniew Kiełpiński