Debata nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego

656

Zaproszenie do debaty

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego
będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Świeckiego

w dniu 2
6 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

 

W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się w Starostwie Powiatowym w Świeciu
ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie
II piętro, pok. 311
godziny pracy urzędu:
poniedziałki, środy i czwartki: 7:00 – 15:00
wtorki: 7:00 – 16:00
piątki 7:00 – 14:00

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do 25 czerwca 2024 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głoś w debacie wynosi 15. 

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.

Załączniki