Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów!

2782

Informacja ważna dla mieszkańców !!!

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów.

Pragniemy poinformować Mieszkańców naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

  1. nieprzekraczalnym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1000 zł.
  2. przekraczającym 180 dni, podlega karze w wysokości 1000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2000 zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o

  1. zbyciu pojazdu
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazd, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę)lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:

  1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
  2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa
  3. złożyć w punktach zamiejscowych – Pruszcz, Jeżewo, Nowe.