Informacja PCPR w Świeciu o rozpatrzeniu ofert otwartych konkursów

1870

Informacja o rozpatrzeniu ofert otwartych konkursów na:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych:

a) W ramach konkursu złożona została jedna oferta – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.

b) Kryteria oceny formalnej zostały spełnione.

c) Kwota dotacji na okres 01.01.2024r. do 31.12.2028r. wnioskowana kwota dotacji 1.101.100 zł z zastrzeżeniem, że Powiat Świecki będzie pokrywał część kosztów funkcjonowania domu na poziomie dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.). Wysokość dotacji w Powiecie Świeckim w 2023 roku przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wyniosła 238.000 zł . Na 1 mieszkańca przyjętego przed 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem kwota należnej dotacji dla powiatu wynosiła miesięcznie od 3.927,32 zł do 4.208,42 zł – średnia wojewódzka). Wysokość dotacji może ulec zmianie wraz ze wzrostem średniej miesięcznej dotacji dla województwa lub zwiększeniem / zmniejszeniem dotacji zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z wydanymi przez Wojewodę decyzjami.

Prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1A:

a) W ramach konkursu złożona została jedna oferta – Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem.

b) Kryteria oceny formalnej zostały spełnione.

c) Kwota dotacji na okres 01.01.2024r. do 31.12.2027 r. wnioskowana kwota dotacji 939.984 zł.

Załączniki